Skip to main content

Posłuchaj artykułów
0:00
0:00
Posłuchaj kolejnych artykułów

Odnawialne źródła energii


Zespół Lepiej.

Zespół Lepiej.


24 501

Kim jest prosument? 

Zespół Lepiej.
Zespół Lepiej.

Czy wiesz, kim jest prosument w świetle obowiązujących przepisów? Czym różni się od wytwórcy energii elektrycznej? Kto ma status prosumenta wirtualnego, a kto zbiorowego? Jakie są systemy rozliczania się prosumentów? Odpowiadamy na te pytania oraz opisujemy działający w Polsce system prosumencki. Wyjaśniamy zasady produkcji, przekazywania lub sprzedaży oraz konsumpcji energii z fotowoltaiki.


 

Kto to jest prosument? 

Określenie jest doskonale znane wszystkim osobom, które interesują się fotowoltaiką. Prosument powstał z połączenia dwóch słów – producent i konsument. Termin ten odnosi się do osoby lub firmy, która wytwarza prąd na własne potrzeby.  

Kto może być prosumentem? 

W świetle Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii prosument energii odnawialnej to odbiorca końcowy, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji, pod warunkiem że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej i moc instalacji nie przekracza 50kWp. 


Prosument indywidualny 

Z definicji wynika, kto może być prosumentem indywidualnym: zarówno osoba fizyczna, jak i przedsiębiorca pod warunkiem, że produkcja energii z OZE nie jest przeważającą częścią działalności gospodarczej i moc instalacji nie przekracza 50kWp. 

Prosument zbiorowy 

Prosument zbiorowy to prosument, który produkuje i używa energię z instalacji OZE należących do danego budynku wielolokalowego. Spółdzielnia mieszkaniowa, która zdecyduje się wybudować instalację fotowoltaiczną na swoim dachu lub gruncie, może przekazywać wyprodukowany prąd pojedynczym mieszkańcom danej wspólnoty, którzy zawarli umowę prosumencką, a nie tylko wykorzystywać go na potrzeby wspólnoty, np. do oświetlania budynku.  

Każda z osób współnoty jest wówczas prosumentem, a co za tym idzie na każdego lokatora objętego umową producencką przysługuje 50 kW. Dla przykładu – jeśli zbierze się 4 lokatorów, mogą oni zbudować instalację o mocy 200 kW i każdy z nich będzie prosumentem.  

 

LEPIEJ skorzystać z wiedzy ekspertów! Pobierz bezpłatny poradnik i przekonaj się, że inwestycja w fotowoltaikę jest ekonomicznie uzasadnionym rozwiązaniem.

POBIERZ ZA DARMO

Prosument wirtualny 

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o OZE wprowadziła pojęcie prosumenta wirtualnego energii odnawialnej. Został on zdefiniowany jako odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w instalacji odnawialnego źródła energii przyłączonej do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej w innym miejscu niż miejsce dostarczania energii elektrycznej do tego odbiorcy, która jednocześnie nie jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku wielolokalowego, pod warunkiem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej. 

Zapisy dotyczące prosumenta wirtualnego wejdą w życie z dniem 2 lipca 2024 r. Dzięki temu mechanizmowi możliwe będzie zbudowanie instalacji fotowoltaicznej (o mocy do 50 kW) w innym miejscu niż punkt poboru energii z sieci dystrybucyjnej. Prosumencka instalacja fotowoltaiczna będzie mogła powstać teoretycznie w dowolnej lokalizacji. Zyskają na tym firmy, wspólnoty mieszkaniowe, osiedla „bliźniaków”, które nie mają wystarczającej ilości miejsca na dachach lub w bezpośrednim otoczeniu do zamontowania paneli słonecznych.  

Prosument a wytwórca energii odnawialnej – czym się różnią? 

Technicznie każdy prosument jest wytwórcą energii elektrycznej. Formalnie prosument i wytwórca różnią się statusem. Prosument (osoba fizyczna lub przedsiębiorca) produkuje energię wyłącznie na własne potrzeby. Natomiast wytwórcą energii z OZE jest przedsiębiorca, który nie jest prosumentem, a energię (nadwyżki wprowadzone do sieci energetycznej) sprzedaje w ramach działalności gospodarczej. W tym przypadku handel energią z OZE może być przeważającą lub wręcz jedyną formą działalności gospodarczej. 

Wyczerpujące informacje na temat odnawialnych źródeł energii znajdziesz w artykule: OZE w pigułce – to warto wiedzieć

Jak rozlicza się prosument energii elektrycznej? 

Prosument energii elektrycznej może przekazywać nadwyżki produkcji do sieci publicznej w ramach wymiany bezgotówkowej lub sprzedawać na zasadach rynkowych.  

System opustów (net-metering) 

System opustów (net-metering) polega na tym, że prosument przekazuje nadwyżki do sieci, skąd może je odebrać w okresach niedoborów produkcji własnej. Za 1 kWh odprowadzoną do sieci, otrzymasz 0,8 kWh (instalacje do 10 kWp) lub 0,7 kWh (instalacje pow. 10 kWp). 

Posiadacze instalacji fotowoltaicznych, które zostały uruchomione do 31 marca 2022 r., mogą w dalszym ciągu rozliczać się bezgotówkowo lub wybrać nowy system net-billing.  

System net-billing 

1 kwietnia 2022 r. weszły w życie nowe zasady rozliczania prosumentów w systemie net-billing. Jest on obligatoryjny dla posiadaczy instalacji PV, które zostały uruchomione po 31 marca 2022 r. Zmiana rozliczenia polega na tym, że prosumenci sprzedają nadwyżki energii do sieci energetycznej po cenach rynkowych publikowanych przez PSE. Uzyskane w ten sposób fundusze trafiają do depozytu prosumenckiego i są wykorzystywane do zakupu energii z sieci w okresach niedoborów produkcji własnej. 

Nowe zasady rozliczania prosumentów omawiamy w artykule: Fotowoltaika po zmianach w 2022 – na czym polega nowy system rozliczeń? 

Na jakie dofinansowanie może liczyć prosument?  

Dzięki różnym formom dofinansowania Twoja prosumencka instalacja fotowoltaiczna będzie wymagała mniejszego wkładu własnego. 

Możesz ubiegać się o fundusze na poziomie ogólnopolskim (Program Mój Prąd 5.0., Czyste Powietrze), jak i lokalnym (programy samorządowe). Dostępne są także kredyty udzielane na preferencyjnych warunkach.  

Akty prawne, poradniki i omówienia szczegółowych zagadnień związanych z budową instalacji PV i produkcją energii ze słońca znajdziesz w zakładce Fotowoltaika od TAURONA. Zapraszamy też do bezpośredniego kontaktu. Eksperci TAURONA wyjaśnią wszystkie kwestie związane z fotowoltaiką – z budową instalacji, systemem rozliczeń, pozyskiwaniem środków i aktualnymi przepisami.